00223
NOMBRE
Como poden per sas culpas
MIDIS
             
MP3
               
MUSICA Alfonso X el Sabio 1221-1284
TEXTO    
OBSERVACIONES Cantiga 166. Monodia